شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر برحسب جنس و گروه‌های عمده شغلی به تفكیک وضع شغلی در سال ۱۳۹۳

این داده از جدول شماره ۱۶ در صفحه ۱۴۹ نتایج آمارگیری نیروی کار ۱۳۹۳ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر برحسب جنس و گروه‌های عمده شغلی به تفكیک وضع شغلی در سال ۱۳۹۳
توضیح

این داده از جدول شماره ۱۶ در صفحه ۱۴۹ نتایج آمارگیری نیروی کار ۱۳۹۳ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1393
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.