سهم اشتغال در بخش‌های‌ عمده اقتصادی بر حسب استان ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸

این داده برگرفته از جدول شماره ۲-۱۷ در صفحه ۴۴ «سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳۹۸» است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل سهم اشتغال در بخش‌های‌ عمده اقتصادی بر حسب استان ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
توضیح

این داده برگرفته از جدول شماره ۲-۱۷ در صفحه ۴۴ «سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳۹۸» است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سایت ناشر https://www.mcls.gov.ir/en/home
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.