تعداد دانشآموختگان مؤسسات آموزش عالی کشور برحسب دوره مقطع تحصیلی، جنس و استان، سال تحصیلی: ۱۳۹۶ - ۱۳۹۵

این داده از جدول ۱۰-۸ در صفحات ۳۰۳ تا ۳۰۴ از گزارش «تعداد دانشآموختگان مؤسسات آموزش عالی کشور برحسب دوره مقطع تحصیلی، جنس و استان، سال تحصیلی: ۱۳۹۶ - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد دانشآموختگان مؤسسات آموزش عالی کشور برحسب دوره مقطع تحصیلی، جنس و استان، سال تحصیلی: ۱۳۹۶ - ۱۳۹۵
توضیح

این داده از جدول ۱۰-۸ در صفحات ۳۰۳ تا ۳۰۴ از گزارش «تعداد دانشآموختگان مؤسسات آموزش عالی کشور برحسب دوره مقطع تحصیلی، جنس و استان، سال تحصیلی: ۱۳۹۶ - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سایت ناشر https://www.mcls.gov.ir/en/home
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.