شاخص های مهم آماری بخش بیمه - کشوری - ۱۳۹۶

این داده از صفحه ۸ از گزارش «شاخص های مهم آماری بخش بیمه - کشوری - ۱۳۹۶» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل شاخص های مهم آماری بخش بیمه - کشوری - ۱۳۹۶
توضیح

این داده از صفحه ۸ از گزارش «شاخص های مهم آماری بخش بیمه - کشوری - ۱۳۹۶» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر سازمان تأمین اجتماعی
سایت ناشر http://www.tamin.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.