جمع بندی اطلاعات و شاخصهای مورد بررسی در مطالعات الگوی کشت استان اصفهان - ۱۴۰۲

این داده از جدول ۴ در صفحه ۱۶ از گزارش «جمع بندی اطلاعات و شاخصهای مورد بررسی در مطالعات الگوی کشت استان اصفهان - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل جمع بندی اطلاعات و شاخصهای مورد بررسی در مطالعات الگوی کشت استان اصفهان - ۱۴۰۲
توضیح

این داده از جدول ۴ در صفحه ۱۶ از گزارش «جمع بندی اطلاعات و شاخصهای مورد بررسی در مطالعات الگوی کشت استان اصفهان - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1402
تاریخ پایان (ایرانی) 1402
ناشر سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان
سایت ناشر https://jkgc.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data obtained from electronic polling system.