تعادل عرضه و تقاضای جهانی نفت - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹

این داده از جدول ۱ در صفحه ۲۵ از گزارش «تعادل عرضه و تقاضای جهانی نفت - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل تعادل عرضه و تقاضای جهانی نفت - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۱ در صفحه ۲۵ از گزارش «تعادل عرضه و تقاضای جهانی نفت - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر سازمان کشورهای صادر کننده نفت
سایت ناشر http://www.opec.org/opec_web/en/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data obtained from electronic polling system.