تعداد واحدهای مسکونی برحسب دوام ساختمان در پروانه های احداث ساختمان مسکونی در شهرهای کشور - هزار متر مربع - ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰

این داده از جدول ۶ در صفحه ۸ از گزارش «تعداد واحدهای مسکونی برحسب دوام ساختمان در پروانه های احداث ساختمان مسکونی در شهرهای کشور - هزار متر مربع - ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد واحدهای مسکونی برحسب دوام ساختمان در پروانه های احداث ساختمان مسکونی در شهرهای کشور - هزار متر مربع - ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۶ در صفحه ۸ از گزارش «تعداد واحدهای مسکونی برحسب دوام ساختمان در پروانه های احداث ساختمان مسکونی در شهرهای کشور - هزار متر مربع - ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1390
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.