وضعیت ماندگاری، خروج و بازگشت برگزیدگان كنكور ۱۳۹۴ - ۱۳۸۰ و المپيادی ها ۱۳۹۱ - ۱۳۸۰

این داده از جدول ۳۵ در صفحه ۲۵۲ از گزارش «وضعیت ماندگاری، خروج و بازگشت برگزیدگان كنكور ۱۳۹۴ - ۱۳۸۰ و المپيادی ها ۱۳۹۱ - ۱۳۸۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل وضعیت ماندگاری، خروج و بازگشت برگزیدگان كنكور ۱۳۹۴ - ۱۳۸۰ و المپيادی ها ۱۳۹۱ - ۱۳۸۰
توضیح

این داده از جدول ۳۵ در صفحه ۲۵۲ از گزارش «وضعیت ماندگاری، خروج و بازگشت برگزیدگان كنكور ۱۳۹۴ - ۱۳۸۰ و المپيادی ها ۱۳۹۱ - ۱۳۸۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1380
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر دانشگاه صنعتی شریف
سایت ناشر https://www.sharif.edu/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.