شاخص امید زندگی در بدو تولد به تفکیک جنس - ۱۳۸۵ - ۱۳۹۵

این داده از جدول ۴ در صفحه ۱۱ از گزارش «شاخص امید زندگی در بدو تولد به تفکیک جنس - ۱۳۸۵ - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل شاخص امید زندگی در بدو تولد به تفکیک جنس - ۱۳۸۵ - ۱۳۹۵
توضیح

این داده از جدول ۴ در صفحه ۱۱ از گزارش «شاخص امید زندگی در بدو تولد به تفکیک جنس - ۱۳۸۵ - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1385
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned Excel table.