برآورد تعداد جمعیت مناطق روستایی با چهار فرض پیش بینی - ۱۳۹۵ - ۱۴۳۰

این داده از جدول ۷ در صفحه ۱۶ از گزارش «برآورد تعداد جمعیت مناطق روستایی با چهار فرض پیش بینی - ۱۳۹۵ - ۱۴۳۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل برآورد تعداد جمعیت مناطق روستایی با چهار فرض پیش بینی - ۱۳۹۵ - ۱۴۳۰
توضیح

این داده از جدول ۷ در صفحه ۱۶ از گزارش «برآورد تعداد جمعیت مناطق روستایی با چهار فرض پیش بینی - ۱۳۹۵ - ۱۴۳۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1430
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned Excel table.