درآمدها، واگذاری دارائی های سرمایه ای و واگذاری دارائی های مالی بر حسب قسمت، بخش، بند و اجزاء - ۱۴۰۲

این داده از جدول ۵ در صفحات ۱ تا ۱ از گزارش «درآمدها، واگذاری دارائی های سرمایه ای و واگذاری دارائی های مالی بر حسب قسمت، بخش، بند و اجزاء - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل درآمدها، واگذاری دارائی های سرمایه ای و واگذاری دارائی های مالی بر حسب قسمت، بخش، بند و اجزاء - ۱۴۰۲
توضیح

این داده از جدول ۵ در صفحات ۱ تا ۱ از گزارش «درآمدها، واگذاری دارائی های سرمایه ای و واگذاری دارائی های مالی بر حسب قسمت، بخش، بند و اجزاء - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1402
تاریخ پایان (ایرانی) 1402
ناشر آرشیو اینترنت
سایت ناشر https://web.archive.org/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned XLSX table.