شاخص‌های نیروی كار به تفكیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۸۸

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل شاخص‌های نیروی كار به تفكیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۸۸
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1388
تاریخ پایان (ایرانی) 1388
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.