شاخص‌های عمده‌ نیروی كار در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر به تفكیک جنس و استان در نقاط شهری و روستایی و کل کشور در سال ۱۳۹۱

این داده از جدول ۴۶ در صفحات ۳۳۱ تا ۳۴۸،‌ نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۱ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل شاخص‌های عمده‌ نیروی كار در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر به تفكیک جنس و استان در نقاط شهری و روستایی و کل کشور در سال ۱۳۹۱
توضیح

این داده از جدول ۴۶ در صفحات ۳۳۱ تا ۳۴۸،‌ نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۱ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1391
تاریخ پایان (ایرانی) 1391
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.