شاخص‌های عمده نیروی کار بر حسب جنس، نقاط شهری و روستایی در طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل شاخص‌های عمده نیروی کار بر حسب جنس، نقاط شهری و روستایی در طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵
توضیح

این داده از جدول شماره ۱ در صفحه ۴، چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۵، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1384
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.