تعداد کارگاههای فعال کشور بر اساس رده نفرات - کشوری - اسفند ۱۳۹۶

این داده از جدول ۳ در صفحه ۱۴ از گزارش « تعداد کارگاههای فعال کشور بر اساس رده نفرات - کشوری - اسفند ۱۳۹۶» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد کارگاههای فعال کشور بر اساس رده نفرات - کشوری - اسفند ۱۳۹۶
توضیح

این داده از جدول ۳ در صفحه ۱۴ از گزارش « تعداد کارگاههای فعال کشور بر اساس رده نفرات - کشوری - اسفند ۱۳۹۶» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر سازمان تأمین اجتماعی
سایت ناشر http://www.tamin.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.