شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) در مناطق شهری ایران در طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

این مجموعه داده از صفحه ۲، شاخص بهای كالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران دی ماه ١٣٩۴، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) در مناطق شهری ایران در طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴
توضیح

این مجموعه داده از صفحه ۲، شاخص بهای كالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران دی ماه ١٣٩۴، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1391
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.