ولادت ثبت شده به تفکیک جاری، معوقه و مهلت قانونی، شهری و روستایی و جنس در سال ۱۳۹۸ - ادامه

این داده از جدول ۲ در صفحه ۲۱ از گزارش «ولادت ثبت شده به تفکیک جاری، معوقه و مهلت قانونی، شهری و روستایی و جنس در سال ۱۳۹۸ - ادامه » برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل ولادت ثبت شده به تفکیک جاری، معوقه و مهلت قانونی، شهری و روستایی و جنس در سال ۱۳۹۸ - ادامه
توضیح

این داده از جدول ۲ در صفحه ۲۱ از گزارش «ولادت ثبت شده به تفکیک جاری، معوقه و مهلت قانونی، شهری و روستایی و جنس در سال ۱۳۹۸ - ادامه » برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.