منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شهرداری مشهد بر حسب بند و اجزا در سال ۱۳۹۵

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شهرداری مشهد بر حسب بند و اجزا در سال ۱۳۹۵
توضیح

این داده از جدول شماره ۶ صفحه ۱۹ گزارش بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری مشهد گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر شهرداری مشهد
سایت ناشر https://pbc.mashhad.ir/index.php
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.