سهم شاغلان بخش‌های خدمات،‌ صنعت و کشاورزی بر حسب مناطق شهری و روستایی طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۴

این داده از سایت رسمی مركز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیكاری (۱۳۷۶ - ۱۳۸۳) و طرح آمارگیری نیروی كار (۱۳۸۴ - ۱۳۹۴) گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل سهم شاغلان بخش‌های خدمات،‌ صنعت و کشاورزی بر حسب مناطق شهری و روستایی طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از سایت رسمی مركز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیكاری (۱۳۷۶ - ۱۳۸۳) و طرح آمارگیری نیروی كار (۱۳۸۴ - ۱۳۹۴) گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1376
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.