نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ساله و بیشتر برحسب استان به تفکیک جنس در سال ۱۳۹۲

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ساله و بیشتر برحسب استان به تفکیک جنس در سال ۱۳۹۲
توضیح

این داده از جدول شماره ۲۵ در صفحه ۴۹ نتایج آمارگیری نیروی کار ۱۳۹۲ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1392
تاریخ پایان (ایرانی) 1392
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.