نرخ بیكاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر برحسب استان به تفكیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۴

این داده از جدول ۲۵ در صفحه ۴۹،‌ نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل نرخ بیكاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر برحسب استان به تفكیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از جدول ۲۵ در صفحه ۴۹،‌ نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.