متوسط مقدار مصرف سالانه برخی اقلام خوراكی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات یک خانوار شهری طی سال‌های ۱۳۸۵ - ۱۳۹۴

این مجموعه داده از جدول شماره ۶ در صفحه ۲۴، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط مقدار مصرف سالانه برخی اقلام خوراكی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات یک خانوار شهری طی سال‌های ۱۳۸۵ - ۱۳۹۴
توضیح

این مجموعه داده از جدول شماره ۶ در صفحه ۲۴، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1385
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.