آمار وقایع حیاتی ثبت شده کشور بر حسب جنس و مناطق شهری و روستایی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷

این داده برگرفته از جدول شماره ۲-۱۹ در صفحه ۴۸ «سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳۹۸» است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل آمار وقایع حیاتی ثبت شده کشور بر حسب جنس و مناطق شهری و روستایی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷
توضیح

این داده برگرفته از جدول شماره ۲-۱۹ در صفحه ۴۸ «سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳۹۸» است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سایت ناشر https://www.mcls.gov.ir/en/home
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.