فوت جاری ثبت شده بر حسب جنس و گروه سنی به تفکيک شهری و روستایی - ۱۳۹۸

این داده از جدول ۲۰ در صفحه ۱۲۵ از گزارش «فوت جاری ثبت شده بر حسب جنس و گروه سنی به تفکيک شهری و روستایی - ۱۳۹۸ » برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل فوت جاری ثبت شده بر حسب جنس و گروه سنی به تفکيک شهری و روستایی - ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۲۰ در صفحه ۱۲۵ از گزارش «فوت جاری ثبت شده بر حسب جنس و گروه سنی به تفکيک شهری و روستایی - ۱۳۹۸ » برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.