واردات گمرکی کشور براساس طبقه‌بندی بين‌المللی کالا - سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴

این مجموعه داده از جدول صفحه ۱۰۹، گزارش اقتصادی و ترازنامه سال ١٣٨٤ گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل واردات گمرکی کشور براساس طبقه‌بندی بين‌المللی کالا - سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴
توضیح

این مجموعه داده از جدول صفحه ۱۰۹، گزارش اقتصادی و ترازنامه سال ١٣٨٤ گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1903
تاریخ پایان (ایرانی) 1903
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر https://www.cbi.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.