کشور مقصد برتر بر اساس اندازه جمعیت ایرانی تبار - ۱۳۷۹

این داده از جدول ۳ در صفحه ۱ از گزارش «کشور مقصد برتر بر اساس اندازه جمعیت ایرانی تبار - ۱۳۷۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل کشور مقصد برتر بر اساس اندازه جمعیت ایرانی تبار - ۱۳۷۹
توضیح

این داده از جدول ۳ در صفحه ۱ از گزارش «کشور مقصد برتر بر اساس اندازه جمعیت ایرانی تبار - ۱۳۷۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1379
تاریخ پایان (ایرانی) 1379
ناشر موسسه سیاست مهاجرت
سایت ناشر https://www.migrationpolicy.org/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data taken directly from website.