برآورد جمعیت کل کشور به تفکیک جنس و استان از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل برآورد جمعیت کل کشور به تفکیک جنس و استان از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.