متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار در مناطق شهری به تفکیک گروه های مختلف هزینه در استان های مختلف در سال ۱۳۸۴

این داده از جدول شماره ۴۹ در صفحات ۸۴ تا ۸۶، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۸۴، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار در مناطق شهری به تفکیک گروه های مختلف هزینه در استان های مختلف در سال ۱۳۸۴
توضیح

این داده از جدول شماره ۴۹ در صفحات ۸۴ تا ۸۶، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۸۴، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1384
تاریخ پایان (ایرانی) 1384
ناشر بانک مرکزی ایران
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.