نسبت‌های صادرات و واردات طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴

این داده از صفحه ۲۲، گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور سال ۱۳۹۴، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل نسبت‌های صادرات و واردات طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از صفحه ۲۲، گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور سال ۱۳۹۴، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1384
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر سازمان توسعه تجارت ایران
سایت ناشر http://www.tpo.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.