تعداد اعضای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر برحسب جنس به تفكیک وضعیت بیمه - تابستان ۱۴۰۰

این داده از جدول ۹-۸ در صفحه ۱۱۲ از گزارش «تعداد اعضای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر برحسب جنس به تفكیک وضعیت بیمه - تابستان ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد اعضای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر برحسب جنس به تفكیک وضعیت بیمه - تابستان ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۹-۸ در صفحه ۱۱۲ از گزارش «تعداد اعضای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر برحسب جنس به تفكیک وضعیت بیمه - تابستان ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.