تعداد و رتبه ایرانیان مهاجر در ده کشور اول مقصد مهاجران ایرانی - ۱۴۰۰

این داده از جدول ۲۳ در صفحه ۱۸۹ از گزارش «تعداد و رتبه ایرانیان مهاجر در ده کشور اول مقصد مهاجران ایرانی - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد و رتبه ایرانیان مهاجر در ده کشور اول مقصد مهاجران ایرانی - ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۲۳ در صفحه ۱۸۹ از گزارش «تعداد و رتبه ایرانیان مهاجر در ده کشور اول مقصد مهاجران ایرانی - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر دانشگاه صنعتی شریف
سایت ناشر https://www.sharif.edu/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.