میزان مصرف گاز طبیعی به تفکیک نوع و تعداد پذیرش اشتراک جدید - پاییز ۱۳۹۸

این داده از جدول ۳ در صفحه ۳ از گزارش «میزان مصرف گاز طبیعی به تفکیک نوع و تعداد پذیرش اشتراک جدید - پاییز ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل میزان مصرف گاز طبیعی به تفکیک نوع و تعداد پذیرش اشتراک جدید - پاییز ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۳ در صفحه ۳ از گزارش «میزان مصرف گاز طبیعی به تفکیک نوع و تعداد پذیرش اشتراک جدید - پاییز ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر دانشگاه تهران
سایت ناشر https://ut.ac.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.