متوسط مصرف مشترکین برق صنعتی - ۱۳۹۸

این داده از جدول ۱۸-۵ در صفحه ۱۱۸ از گزارش «متوسط مصرف مشترکین برق صنعتی - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط مصرف مشترکین برق صنعتی - ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۱۸-۵ در صفحه ۱۱۸ از گزارش «متوسط مصرف مشترکین برق صنعتی - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
سایت ناشر http://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=0c1adeb9-d144-46a3-9e5e-ced7504c23b3
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.