تعداد خانوارهای معمولی ساكن برحسب نحوه‌ تصرف محل سكونت خانوار از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل تعداد خانوارهای معمولی ساكن برحسب نحوه‌ تصرف محل سكونت خانوار گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد خانوارهای معمولی ساكن برحسب نحوه‌ تصرف محل سكونت خانوار از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل تعداد خانوارهای معمولی ساكن برحسب نحوه‌ تصرف محل سكونت خانوار گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1365
تاریخ پایان (ایرانی) 1390
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.