تعداد فوت های ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی و جنس - خراسان شمالی - ۱۳۹۸

این داده از جدول ۹ در صفحه ۵۷ از گزارش «تعداد فوت های ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی و جنس - خراسان شمالی - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد فوت های ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی و جنس - خراسان شمالی - ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۹ در صفحه ۵۷ از گزارش «تعداد فوت های ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی و جنس - خراسان شمالی - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.