توزیع نسبی برآورد باسوادی جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیش‌تر بر حسب وضع فعالیت، جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۴

این داده از صفحه ۳۷ جدول ۸، نتایج آمارگیری نیروی کار - ۱۳۹۴، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل توزیع نسبی برآورد باسوادی جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیش‌تر بر حسب وضع فعالیت، جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از صفحه ۳۷ جدول ۸، نتایج آمارگیری نیروی کار - ۱۳۹۴، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.