تعداد آسیب های شغلی ثبت شده مشمولین قانون کار برحسب نتیجه حادثه و فعالیت اقتصادی کارگاه در سال ۱۳۹۷

این داده از جدول ۱۴-۴ در صفحه ۱۰۷ از گزارش «تعداد آسیب های شغلی ثبت شده مشمولین قانون کار برحسب نتیجه حادثه و فعالیت اقتصادی کارگاه: ۱۳۹۷» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد آسیب های شغلی ثبت شده مشمولین قانون کار برحسب نتیجه حادثه و فعالیت اقتصادی کارگاه در سال ۱۳۹۷
توضیح

این داده از جدول ۱۴-۴ در صفحه ۱۰۷ از گزارش «تعداد آسیب های شغلی ثبت شده مشمولین قانون کار برحسب نتیجه حادثه و فعالیت اقتصادی کارگاه: ۱۳۹۷» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سایت ناشر https://www.mcls.gov.ir/en/home
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.