۲۶۲/۵ هزار میلیارد تومان خسارت ناشی از اختلال اینترنت به اقتصاد ایران در چهار ماه!

۲۶۲/۵ هزار میلیارد تومان خسارت ناشی از اختلال اینترنت به اقتصاد ایران در چهار ماه!

- با فرض اینکه اختلال‌ها در دو ماه آذر و دی‌، ۷۵ درصد خسارات میانگین ۲ ماه نخست را تداوم بخشیده باشد، مجموع خسارات وارده بر اقتصاد ایران تا پایان دی‌ بالغ بر ۲۶۲/۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.
- یکی از آسیب‌های مهم قطع، کاهش سرعت و اختلال در اینترنت و همچنین فیلترینگ گسترده اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های مختلف بر روی اشتغال بوده و میلیون‌ها نفر را بیکار یا با کاهش شدید درآمد روبرو کرده است.
- «پایگاه داده‌های ایران» اما تأکید کرده که آثار گسترده قطع و اختلال اینترنت بر بخش‌های گوناگون اقتصاد امکان برآورد نزدیک به واقعیت این خسارات را ناممکن کرده است.

مراجعه به وب‌سایت