تاثیر کاهش بودجه عمرانی بر وضعیت اشتغال در ایران

تاثیر کاهش بودجه عمرانی بر وضعیت اشتغال در ایران

بررسی یک دهه بودجه عمرانی ایران و میزان عملکرد دولت‌های ایران به آن در بازه زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ درباره نرخ بیکاری و عملکرد دولت‌های محمود احمدی نژاد و حسن روحانی به ما چه می‌گوید؟

مراجعه به وب‌سایت