تحقیقات پایگاه داده‌های باز ایران

تحقیقات پایگاه داده‌های باز ایران

داده‌های آخرین آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد به طور متوسط ۲۰ تا ۴۶ درصد هزینه‌های خانوارهای شهری صرف تامین غذا و مواد خوراکی می‌شود

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

مراجعه به وب‌سایت