اعتراف ضرغامی: بعد از انقلاب «شادی» در ایران گم شد

اعتراف ضرغامی: بعد از انقلاب «شادی» در ایران گم شد

در همین رابطه «پایگاه داده‌های باز ایران» در گزارشی به شرایط اقتصادی ایران در چهار دهه بعد از انقلاب ۵۷ پرداخته و نوشته است که داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور طی چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی، یک پنجم میانگین نرخ ۱۹ سال آخر حکومت محمدرضا شاه پهلوی بوده است.

مراجعه به وب‌سایت