مقایسه مجموع بودجه جاری سازمان‌ زندان‌ها (ملی و استانی) با اعتبارات هزینه‌ای پنج دانشگاه بزرگ در لایحه بودجه ۱۴۰۰ - میلیارد تومان

 

مراجعه به وب‌سایت