نمودار فراوانی رشوه در دستگاه‌های اداری ایران

نمودار فراوانی رشوه در دستگاه‌های اداری ایران

پایگاه‌ داده‌های باز ایران با یک فراخوان داده پاسخ های صدها ایرانی در این خصوص را جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است که در این مقاله نتایج آن منتشر می‌شود.

بنا بر این نظرخواهی، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، دادگاه‌ها و سازمان امور مالیاتی ایران در صدر نهادهایی بوده‌اند که مشکلات و موانع اداری در آنها با پرداخت رشوه به سهولت برچیده می‌شود. هرچند به نظر می رسد پرداخت رشوه به شهرداری یا مدیریت شهری در ایران محدود نمی‌ماند و دیگر دستگاه‌های حکومتی را نیز آلوده کرده است.

مقاله:‌ مظنه رشوه در ایران: از یک سکه طلا تا یک مثقال تریاک و رابطه جنسی نتایج فراخوان پایگاه داده‌های باز ایران درباره نرخ رشوه در کشور

مراجعه به وب‌سایت