‫1 گزارش یافته شده است.

برچسب‌ها: درآمد خانوار هزینه خانوار خانوار

فیلتر نتایج
    دشواری‌های اقتصادی و برجسته‌تر شدن اختلاف میانگین درآمد و هزینه‌ی خانوار میان استان‌های کشور؛با نگاهی به برآوردهای پایگاه داده باز ایران/ کند و کاو این مطلب: افزایش اختلاف طبقاتی؛ جبر جغرافیاست یا نظام ناکارآمد توزیع درآمد؟