‫1 گزارش یافته شده است.

برچسب‌ها: مسکن گرانی

فیلتر نتایج
    در این مطلب، آمار بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ بررسی شده و پس از مرور میانگین‌ها، روند افزایش سهم واحدهای مسکونی که به رایگان در اختیار خانواده‌ها است مورد توجه قرار گرفته است.