شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم سالانه خانوارهای کل کشور بر حسب دهک های هزینه ای - ۱۴۰۰

این داده از جدول ۳ در صفحه ۱ از گزارش «شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم سالانه خانوارهای کل کشور بر حسب دهک های هزینه ای - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم سالانه خانوارهای کل کشور بر حسب دهک های هزینه ای - ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۳ در صفحه ۱ از گزارش «شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم سالانه خانوارهای کل کشور بر حسب دهک های هزینه ای - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data downloaded from website