راهکار شورای فرهنگ عمومی برای ترویج «حجاب اجباری»: کلینیک درمان سوء رفتارهای حجاب

راهکار شورای فرهنگ عمومی برای ترویج «حجاب اجباری»: کلینیک درمان سوء رفتارهای حجاب

برپایه پژوهش پایگاه داده‌های باز ایران، یک پنجم برنامه‌های صدا و سیما به مسائل اسلامی، مذهبی و شرعی اختصاص دارد.

Launch website