بی‌حجاب بیرون رفتن زنان در سال ۱۴۰۲

بی‌حجاب بیرون رفتن زنان در سال ۱۴۰۲

داده‌های باز ایران در ابتکاری تازه به فراخوان داده در خصوص مسائل و معضلات روزمره زندگی در ایران می‌پردازد. هدف این اقدام جمع آوری و بررسی داده‌های نامحسوس و آمارهای غیر رسمی از پدیده‌هایی ایست که هر چند مردم به طور معمول با آن‌ها سروکار دارند، در آمارهای دولتی و داده‌های رسمی کشور کمتر منعکس می‌شوند. پایگاه داده‌های باز ایران پس از بررسی داده‌های گردآوری شده در هر فراخوان، نتیجه آن را در یک مقاله تحلیلی به اطلاع عموم می‌رسانند.

فراخوان ۳۳: بی‌حجاب بیرون رفتن زنان در سال ۱۴۰۲

تعداد شرکت کنندگان: ۱,۰۷۰ نفر

نتیجه: مقاله "حضور بدون حجاب اجباری زنان در اماکن عمومی در سال ۱۴۰۲"

مراجعه به وب‌سایت