مسافرین جابه‌جا شده برحسب استان مبداء و نوع وسیله در سال ۱۳۹۴

این داده از سالنامه آماری ۱۳۹۴،‌ فصل سوم - حمل و نقل مسافر،‌ جدول ۳-۱-۲ از سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل مسافرین جابه‌جا شده برحسب استان مبداء و نوع وسیله در سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از سالنامه آماری ۱۳۹۴،‌ فصل سوم - حمل و نقل مسافر،‌ جدول ۳-۱-۲ از سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
سایت ناشر http://www.mrud.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an Excel file.