طول راه های موجود - تحت پوشش اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای - ۱۳۹۹

این داده از جدول ۸-۱ در صفحه ۱۲۰ از گزارش «طول راه های موجود - تحت پوشش اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل طول راه های موجود - تحت پوشش اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای - ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۸-۱ در صفحه ۱۲۰ از گزارش «طول راه های موجود - تحت پوشش اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
سایت ناشر https://www.mporg.ir/home
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.